ALGEMENE VOORWAARDEN HASHTAG LIFEGOALS E-COURSE

Artikel 1 – Definities

       1.1 Hashtag Lifegoals betreft de dienstverlener van de E-course van Hashtag Lifegoals, gevestigd aan de Insulindestraat 53-B02, 3038 JD te Rotterdam, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71897879.
       1.2 E-course betreft de digitale training waarbij Hashtag Lifegoals trainingen in de online leeromgeving van de Afnemer plaatst ter uitvoering van de training.
       1.3 Afnemer is de natuurlijke persoon dan wel de rechtspersoon die de E-course van Hashtag Lifegoals heeft afgenomen.
       1.4 Partijen betreffen Hashtag Lifegoals en Afnemer tezamen.
       1.5 Digitale omgeving is de digitale leeromgeving waarin de E-course plaatsvindt.

 
 

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod van Hashtag Lifegoals wordt op haar website www.hashtaglifegoals.nl genoemd.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de dienst en/of van het materiaal dat onderdeel uitmaakt van de E-course.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
  • de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  • wanneer de E-course start;
  • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  • de wijze van betaling;
  • de duur van de overeenkomst.
 4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst ter hand gesteld.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Afnemer.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt Afnemer hiervan langs elektronische weg een bevestiging.
 3. Nadat een overeenkomst via de elektronische weg tot stand is gekomen, wordt de in artikel 2, derde lid genoemde informatie en toegang aan Afnemer verstrekt.
 
 

Artikel 4 – Annulering en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst

 1. Afnemer heeft veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht zich te herroepen op de gesloten overeenkomst. Hashtag Lifegoals doet Afnemer hiervan een bevestiging toekomen.
 2. Indien Afnemer de E-course tussentijds beëindigt, zal geen verrekening plaatvinden van de reeds gevolgde trainingen en het restant van de nog te volgen trainingen, tenzij er sprake is van ernstige omstandigheden die maken dat in redelijkheid niet gevergd kan worden dat betaling gerechtvaardigd is.

 

Artikel 5 – Duur E-course

 1. De E-course betreft een termijn van negen maanden.
 2. Hashtag Lifegoals verleent Afnemer gedurende negen maanden de toegang de E-course.
 3. Gedurende de E-course heeft Afnemer toegang tot de online leeromgeving op de website van Hashtag Lifegoals alwaar materiaal ten behoeve van de E-course is geplaatst.
 4. Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die maken dat de toegang tot de E-course dient te worden verlengd, stelt Afnemer Hashtag Lifegoals hiervan tijdig op de hoogte met daarbij de reden van het verzoek tot verlenging van de termijn.
 5. Hashtag Lifegoals kan het verzoek om verlenging van de toegang weigeren.
 
 

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid Hashtag Lifegoals

 1. Hashtag Lifegoals zal haar diensten in de vorm en in de tijd leveren zoals beschreven in de overeenkomst.
 2. Het is Hashtag Lifegoals toegestaan dat de diensten incidenteel niet beschikbaar zijn ten behoeve van het uitvoeren van noodzakelijkheid van onderhoud van de E-course omgeving.
 3. Indien er sprake is van storingen zal Hashtag Lifegoals zich inspannen geconstateerde storingen naar haar beste vermogen te verhelpen.
 4. Hashtag Lifegoals behoudt zich het recht voor dat niet alle geconstateerde storingen direct kunnen worden verholpen.
 
 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheid Afnemer

 1. Afnemer voorziet Hashtag Lifegoals van alle informatie die een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst uitvoerbaar maken.
 2. Afnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de toepassing van de E-course.
 3. Hashtag Lifegoals wijst nadrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de activiteiten die in de E-course dienen te worden ondernomen door Afnemer.
 4. Afnemer zal eventuele beveiligingslekken die hij constateert in de E-course aan Hashtag Lifegoals doorgeven.
 
 

Artikel 8 – Betaling

 1. Alle kosten zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betaalcondities.
 3. Indien Afnemer de verschuldigde kosten niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal Afnemer zonder ingebrekestelling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 4. Indien Afnemer verzuimt de verschuldigde kosten te voldoen en na hierover gerappelleerd te zijn en niet binnen de gestelde betalingstermijn de verschuldigde kosten heeft voldaan, kan de overeenkomst door Hashtag Lifegoals worden beëindigd of de dienstverlening van Hashtag Lifegoals worden opgeschort.
 5. Indien Afnemer na herinnering nalatig blijft de kosten te voldoen, zal Hashtag Lifegoals de vordering overdragen aan een incassobureau. De door Hashtag Lifegoals gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten hiervoor zijn voor rekening en risico van Afnemer.
 
 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Hashtag Lifegoals behoudt zich exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Afnemer verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat Hashtag Lifegoals gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de E-course.
 2. Het is Afnemer nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Hashtag Lifegoals, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Het aangeboden materiaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Hashtag Lifegoals verstrekte zaken, zoals de E-course, de 1-op 1 coaching sessies en de e-mailcommunicatie aangaande de coaching sessies, rusten auteursrechten van Hashtag Lifegoals of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van de ondernemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de E-course als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Hashtag Lifegoals. De copyright/ eigendomsrechten op de E-course berusten volledig bij Hashtag Lifegoals.
 4. Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van € 5.000,00 en € 1.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt.
 
 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Hashtag Lifegoals is enkel aansprakelijk voor directe schade volgend uit tekortkomingen in de nakoming die aan haar te wijten zijn of die is ontstaan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid door Hashtag Lifegoals.
 2. Hashtag Lifegoals is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade daaronder mede begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
 3. De aantoonbare aansprakelijkheid van Hashtag Lifegoals is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de Opdracht. Hashtag Lifegoals zal in geval van aantoonbare aansprakelijkheid zich inspannen om in redelijkheid tot een oplossing te komen.
 4. Afnemer vrijwaart Hashtag Lifegoals tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en stelt Hashtag Lifegoals in zo een geval terstond op de hoogte van dergelijke aanspraken.

 

Artikel 11 – Overmacht

       1.1 In geval van overmacht is Hashtag Lifegoals niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Hashtag Lifegoals is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.
       1.2 Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet- en regelgeving en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar en waarop Hashtag Lifegoals geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval verstoring van energievoorzieningen, internet storingen, storingen van computer en storingen tijdens de 1-op 1 sessies.
       2. Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door Hashtag Lifegoals separaat in redelijkheid in rekening worden gebracht bij Afnemer.

 

Artikel 12 – Privacy

 1. De persoonsgegevens van Afnemer zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, behalve als hier een wettelijke verplichting toe bestaat.
 2. Indien wettelijk mogelijk zal Hashtag Lifegoals Afnemer informeren als er een mogelijke inbreuk wordt gemaakt op diens privacy is geconstateerd.
 3. Anonieme gegevens die verband houden met de E-course kunnen aan derden beschikbaar worden gesteld om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren.
 4. De door Afnemer verstrekte informatie wordt door Hashtag Lifegoals vertrouwelijk behandeld. Hashtag Lifegoals conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 
 

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht om de grootste geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door een ieder van hen.
 2. Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van € 5.000,00 en € 1.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt.
 

Artikel 14 – Klachten

       1.1 Afnemer stelt Hashtag Lifegoals zo spoedig mogelijk op de hoogte van eventueel door haar ondervonden klachten.
       1.2 Klachten over E-course dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven dagen na het constateren daarvan aan Hashtag Lifegoals te worden gemeld.
       1.3 Indien de klacht terecht is en verholpen kan worden, zal Hashtag Lifegoals zich inspannen tot het verhelpen dan wel oplossen van de klacht.
       1.4 Indien het in het vorige lid bepaalde niet (meer) mogelijk is, is Hashtag Lifegoals slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 10.
       2. De beoordeling van klachten vindt plaats door Hashtag Lifegoals dan wel een door Hashtag Lifegoals ingeschakelde onafhankelijke derde.

 

Artikel 15 – Marketing

 1. Hashtag Lifegoals is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte opdracht.
 2. Hashtag Lifegoals waarborgt hierbij de privacy van haar Afnemers. Hashtag Lifegoals zal Afnemer toestemming vragen of zij diens naam in enige publicatie mag gebruiken.
 3. Hashtag Lifegoals kan Afnemer vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met Hashtag Lifegoals.
 4. Afnemer geeft in het geval van het vorige lid Hashtag Lifegoals toestemming om de review van Opdrachtgever op haar website en sociale media kanalen te plaatsen. Indien Opdrachtgever niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of sociale media kanalen van Hashtag Lifegoals zal Opdrachtgever Hashtag Lifegoals hierover per e-mail, conform hetgeen geregeld in de privacyverklaring van Hashtag Lifegoals, informeren.
 
 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst tussen Afnemer en Hashtag Lifegoals is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van een geschil zullen Partijen proberen hier gezamenlijk uit te komen.
 3. Ieder geschil waar Partijen niet over uitkomen, zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement Hashtag Lifegoals is gevestigd.

AANKOPEN VIA WEBSHOP HASHTAG LIFEGOALS 

Hashtag Lifegoals heeft een webshop waarin zij een planner Pretty Productive planner (hierna: product) aanbiedt. Hieronder tref je de voorwaarden aan voor een overeenkomst van koop op afstand.

 

Overeenkomst

Met de aankoop van het product ga je een overeenkomst op afstand aan met Hashtag Lifegoals.

 

Levertijd

Hashtag Lifegoals informeert je na de aankoop over de levertijd.

 

Bedenktijd

Na levering van het product heb je veertien dagen bedenktijd om Hashtag Lifegoals te laten weten dat je de overeenkomst wilt herroepen.

 

Recht op herroepen

Je hebt het recht om de overeenkomst te herroepen, omdat je het product niet van tevoren hebt kunnen bekijken. De herroeping houdt in dat de overeenkomst wordt terug gedraaid als ware er geen overeenkomst tot stand gekomen.

Hashtag Lifegoals zal reeds bij de bestelling al aangeven hoe en hoe lang je je kunt herroepen.

Herroepen mag uitsluitend als je het product niet hebt gebruikt waardoor het in waarde is verminderd. Je mag het product wel bekijken en uit de verpakking halen om het goed te kunnen beoordelen.

 

Retour

Als je het product terugstuurt, zal Hashtag Lifegoals binnen veertien dagen het betaalde bedrag terugstorten.

Bij het retourneren van het product komen de verzendkosten voor rekening van de koper.

 

Plantraining

In geval het product is verkregen in combinatie met de plantraining en de plantraining wordt door jou geannuleerd, dan dien je het product retour te zenden. De verzendkosten van het retourneren komen voor rekening van de koper.

Voor annulering van de plantraining verwijst Hashtag Lifegoals naar de algemene voorwaarden van de E-course.