Privacyverklaring Hashtag Lifegoals

 

Hashtag Lifegoals is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Hashtag Lifegoals vindt jouw privacy belangrijk. Hashtag Lifegoals verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Hashtag Lifegoals hebt verstrekt. Hashtag Lifegoals verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement. Dit houdt in dat Hashtag Lifegoals jouw gegevens uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en dit op een behoorlijke en zorgvuldige wijze doet.

 

De website verschaft anonieme online bezoekers de mogelijkheid informatie te vinden over Hashtag Lifegoals. Als online bezoeker kan je via de website een aanvraag indienen door je aan te melden voor een coaching traject, workshop, e-course en de webshop bij Hashtag Lifegoals. Bij deze aanmelding als bezoeker laat je persoonsgegevens achter op de website op het moment dat je de gegevens verstrekt (door bijvoorbeeld op aanmelden te klikken). Hiermee accepteer je als bezoeker deze privacyverklaring van Hashtag Lifegoals en geef je Hashtag Lifegoals toestemming jouw persoonlijke informatie te verzamelen, te gebruiken, te beheren en op te slaan op de wijze en voor de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden. Hashtag Lifegoals behoudt zich te allen tijden het recht voor om de wijzen waarop en de doeleinden waarvoor deze persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en bewaard aan te passen.

 

Indien sprake is van eventuele wijzigingen in de procedures voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegeven, zijn deze onmiddellijk van kracht zodra ze op de website zijn geplaatst, zodat deze voor jou inzichtelijk zijn.

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor de diensten en de webshop

In deze privacyverklaring geeft Hashtag Lifegoals een toelichting op de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Hieronder tref je een overzicht aan van de persoonsgegevens die Hashtag Lifegoals verwerkt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • BTW-nummer
 
 

Hashtag Lifegoals verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Om contact op te nemen per telefoon of per e-mail en indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • De afhandeling van de facturering.
 • Voor het verstrekken van onze nieuwsbrief indien jij je daarvoor hebt aangemeld.
 

Hashtag Lifegoals kan je verzoeken om nadere informatie van jou te verstrekken. Deze gegevens heeft Hashtag Lifegoals nodig om haar dienstverlening voortvarend te laten verlopen. Deze gegevens kunnen worden opgenomen in jouw dossier dat voor jou wordt aangemaakt en bijgehouden om de voortgang van de dienstverlening te monitoren.  

 

Hashtag Lifegoals kan nieuwsbrieven aanbieden om nieuws aangaande haar activiteiten of om haar activiteiten te delen met geïnteresseerden. Hashtag Lifegoals gebruikt contactgegevens van degenen die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld om hen deze per e-mail te versturen. Indien je de ontvangst van nieuwsbrieven wilt annuleren, stuur dan een e-mail naar shelley@hashtaglifegoals.nl onder vermelding van nieuwsbrief.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming en bescherming persoonsgegevens

Hashtag Lifegoals neemt geen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Hashtag Lifegoals) bij betrokken is. De persoonsgegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor Hashtag Lifegoals en zijn nodig om je op de juiste wijze haar dienstverlening uit te voeren en voor de administratieve afhandeling van een opdracht of aankoop via de webshop.

 

Hashtag Lifegoals draagt zorg voor een zorgvuldige wijze van opslaan van de door jou verstrekte persoonsgegevens die zijn ontvangen via de website. De gegevens worden bewaard op een manier die in overeenstemming zijn met de momenteel geldende regels binnen het werkveld.

 

De persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die uitsluitend voor Hashtag Lifegoals en expliciet door Hashtag Lifegoals bevoegde personen toegankelijk zijn via een wachtwoord.

 

Hoewel Hashtag Lifegoals zich de met de grootste zorg inspant om de persoonsgegevens die je hebt verstrekt redelijkerwijs te beschermen, kan zij niet garanderen dat dergelijke informatie, per abuis of door onwettig handelen van derden, niet verloren gaat, openbaar wordt gemaakt of geopend.

 

 

SSL-certificaat

Hashtag Lifegoals beschikt over een SSL-certificaat. Dit houdt in dat gevoelige informatie zoals adresgegevens of betalingsverkeer wordt gecodeerd. Dit maakt het voor internetcriminelen moeilijker om deze gegevens in te zien of aan te passen.

 

Ter voorkoming van phishing en hoe je dit herkent, verwijst Hashtag Lifegoals verwijst naar de website van de politie op https://www.politie.nl/themas/phishing.html.

 

 

Cookies

Voor het bezoeken van de website is het verstrekken van persoonsgegeven aan Hashtag Lifegoals niet noodzakelijk. Hashtag Lifegoals maakt gebruik van functionele cookies, Google Analytics en overige cookies. Voor de functionele cookies en Google Analytics is geen toestemming nodig. Deze cookies zijn bedoeld om de website goed te laten werken.

 

Hashtag Lifegoals verwijst naar haar cookieverklaring voor het gebruik van de door haar gebruikte cookies.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hashtag Lifegoals zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of jij hiervoor vrijwillig toestemming hebt gegeven.

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens Hashtag Lifegoals

Hashtag Lifegoals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal Hashtag Lifegoals zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

Indien je niet meer in het bestand wilt zijn opgenomen, ben je zelf te allen tijde gerechtigd om dit te beëindigen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar shelley@hashtaglifegoals.nl onder vermelding van uitschrijven. Hashtag Lifegoals zal je gegevens verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht op informatie. Dit houdt in dat je het recht hebt om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht van verzet. Dit houdt in dat je het recht hebt om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je persoonsgegevens te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken. Ook heb je het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens en

het recht op gegevensoverdracht. Je mag Hashtag Lifegoals verzoeken om je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken ‘in een gestructureerde en gangbare vorm’ aan je te geven. Ook heb je het recht op vergetelheid.

 

Indien je gebruik wilt maken van deze rechten, laat je het Hashtag Lifegoals weten. Dit doe je door een e-mail te sturen naar shelley@hashtaglifegoals.nl onder vermelding van het recht op informatie. Hashtag Lifegoals zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van je bericht reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoekt Hashtag Lifegoals jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen met inachtneming van de privacyregels ter bescherming van je privacy.

 

 

Beveiligen persoonsgegevens

Hashtag Lifegoals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je van mening bent dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of twijfel je daaraan of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via shelley@hashtaglifegoals.nl onder vermelding van beveiliging persoonsgegevens.

 

 

Klachten

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de wijze waarop Hashtag Lifegoals met jouw gegevens omgaat, neem dan direct contact op met Hashtag Lifegoals door een e-mail te sturen naar shelley@hashtaglifegoals.nl onder vermelding van klachten.

Hashtag Lifegoals vindt het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met jouw gegevens omgaan en zal haar uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. Indien nodig zal Hashtag Lifegoals een onafhankelijke derde inschakelen.

 

 

Contactgegevens

De actuele contactgegevens van Hashtag Lifegoals zijn te vinden op de website www.hashtaglifegoals.nl.

Indien je een vraag hebt over dit privacyreglement of gebruik wilt maken van jouw rechten, stuur dan een bericht naar shelley@hashtaglifegoals.nl onder vermelding van privacy.