ALGEMENE VOORWAARDEN HASHTAG LIFEGOALS DIENSTEN

Artikel 1 – Definitie

       1.1 Hashtag Lifegoals betreft de dienstverlener van Hashtag Lifegoals, gevestigd aan de Insulindestraat 53-B02, 3038 JD te Rotterdam, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71897879.
       1.2 Deelnemer is de Opdrachtgever die deelneemt aan de livedag.
       1.3 Opdrachtgever is de Opdrachtgever van Hashtag Lifegoals die deze voorwaarden accepteert.
       1.4 Partijen betreffen Hashtag Lifegoals en Deelnemer / Opdrachtgever tezamen.
       1.5 Overeenkomst is de overeenkomst tussen Hashtag Lifegoals en Opdrachtgever/ Deelnemer waarin de opdracht besloten ligt.
       1.6 Coaching is de door Hashtag Lifegoals verzorgde livedag.
       1.7 Werkzaamheden zijn de door Hashtag Lifegoals te verrichten diensten in de ruimste zin des woords zoals omschreven in de Overeenkomst.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Hashtag Lifegoals gedane aanbieding, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van is afgeweken door Partijen.
 2. De bevestiging van de opdracht door Opdrachtgever houdt de acceptatie in van deze voorwaarden.
 3. Hashtag Lifegoals behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Indien Hashtag Lifegoals de gewijzigde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand stelt en deze de gewijzigde voorwaarden accepteert, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. In alle andere gevallen geldt de versie van de voorwaarden die ten tijde van het ontstaan van de Overeenkomst van toepassing was.
 4. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 5. In geval van wijziging van deze voorwaarden die het doel en de strekking van de overeenkomst doen wijzigen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomt te ontbinden.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. Een aanbod van Hashtag Lifegoals kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden en is geheel vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Aan het aanbod kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
 3. Kennelijke fouten in het aanbod, daarin mede inbegrepen uitlatingen op de website en sociale mediakanalen van Hashtag Lifegoals, binden Hashtag Lifegoals niet.

 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever vóór de toezending van de schriftelijke aanvaarding aan Hashtag Lifegoals verzoekt om met de Werkzaamheden te starten, geldt dit als een stilzwijgende aanvaarding van de opdracht.
 3. Opdrachtgever zal na het verzoek zoals genoemd in het vorige lid alsnog zo spoedig mogelijk Hashtag Lifegoals volledigheidshalve van een schriftelijke aanvaarding voorzien.

 

Artikel 5 – Annulering

       1.1 Opdrachtgever kan de opdracht conform de volgende annuleringsregeling annuleren. De annuleringskosten zullen door Hashtag Lifegoals in alle redelijkheid worden bepaald op basis van reeds gemaakte kosten en de hierna volgende annuleringsregeling:
       1.2 Annulering door Opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van de livedag kosteloos geschieden.
       1.3 Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de livedag is Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden.
       1.4 Bij annulering tussen nul en twee weken voor aanvang van de livedag en na aanvang van de livedag is Opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen vergoeding te vergoeden. Dit in verband met het boeken van de ruimte en catering voor de Coaching.

 

Artikel 6 – Uitvoering opdracht

 1. Hashtag Lifegoals streeft ernaar om de opdracht naar haar beste vermogen en als een zorgvuldig opdrachtnemer uit te voeren. 
 2. Hashtag Lifegoals geeft geen garanties met betrekking tot de te behalen resultaten op basis van de door Hashtag Lifegoals toegepaste studies en verstrekte adviezen. De te behalen resultaten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer liggen, waaronder onder andere de inzet van Opdrachtgever. Op Hashtag Lifegoals rust derhalve een inspanningsverplichting.
 3. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Hashtag Lifegoals neemt in geen geval verantwoordelijk voor het door de Opdrachtgever gewenste resultaat.
 4. Hashtag Lifegoals is, indien door haar gewenst of noodzakelijk geacht, gerechtigd om bij de uitvoering van de Werkzaamheden derden in te schakelen, tenzij anders door Partijen overeengekomen.
 5. Indien Hashtag Lifegoals wegens ziekte of door andere omstandigheden niet in staat is om de Werkzaamheden uit te voeren, zal Hashtag Lifegoals Opdrachtgever hiervan terstond op de hoogte stellen. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe afspraak c.q. datum plannen.

 

Artikel 7 – Verhindering

 1. Indien Opdrachtnemer wegens ziekte of andere omstandigheden niet in staat is tot het bijwonen van de Coaching, informeert hij terstond Hashtag Lifegoals.
 2. Hiervoor geldt de annuleringsregeling van artikel 5.

 

Artikel 8 – Wijziging Overeenkomst

 1. Indien het tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden nodig blijkt om de Overeenkomst te wijzigen dan wel aan te passen, zullen Partijen hierover gezamenlijk overeenstemming bereiken.
 2. De wijziging van de Overeenkomst kan van invloed zijn op de datum van de Coaching.
 3. Indien de wijziging van de Overeenkomst invloed heeft op de vergoeding van de Werkzaamheden laat Hashtag Lifegoals dit zo spoedig mogelijk, onder vermelding van het aangepaste bedrag, aan Opdrachtgever weten.

 

Artikel 9 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige terbeschikkingstelling van de benodigdheden aan Hashtag Lifegoals voor de correcte uitvoering van de Werkzaamheden door Hashtag Lifegoals.
 2. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de door hem ter beschikking gestelde informatie, ongeacht of deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de benodigde informatie niet tijdig aan Hashtag Lifegoals wordt verstrekt, heeft Hashtag Lifegoals het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten en /of te beëindigen.
 4. Opdrachtgever dient Hashtag Lifegoals te informeren over de reden van het niet tijdig kunnen verstrekken van de benodigde informatie.
 5. Hashtag Lifegoals is gerechtigd de door haar geleden schade te verhalen en de samenwerking te beëindigen in geval van opschorting.
 6. Opdrachtgever is mede-verantwoordelijk voor een soepel verloop van de Coaching.
 7. Indien Opdrachtgever de Coaching frustreert dan wel het verloop van de Coaching niet naar behoren (soepel) laat verlopen wat aan Opdrachtgever is te wijten, heeft  Hashtag Lifegoals het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten en /of te beëindigen.
 8. Hashtag Lifegoals is gerechtigd de door haar geleden schade te verhalen en de samenwerking te beëindigen in geval van de in het vorige lid genoemde beëindiging.
 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op eventueel door haar ter beschikking gestelde locatie.
 10. Opdrachtgever informeert Hashtag Lifegoals tijdig omtrent de voor Hashtag Lifegoals relevante informatie.
 11. Opdrachtgever stelt Hashtag Lifegoals onverwijld in kennis, indien Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen zal kunnen voldoen.
 12. Hashtag Lifegoals is niet aansprakelijk voor de schade die volgt uit onjuist of onvolledig verstrekte informatie door Opdrachtgever.

 

Artikel 10 – Vergoeding en betaling

 1. De door Hashtag Lifegoals bedongen vergoeding is exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling door Opdrachtgever aan Hashtag Lifegoals voor haar Werkzaamheden dient op de volgende wijze plaats te vinden.
  • Coaching livedag: Het volledige bedrag dient te worden voldaan via de webshop voorafgaand aan de livedag;
 3. Betaling vindt plaats via de webshop van Hashtag Lifegoals.
 4. Alle incassokosten met betrekking tot de verkrijging van de voldoening in- en buiten rechte komen voor rekening van Opdrachtgever, deze bedragen tenminste € 85,00.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de in het vorige lid genoemde bedragen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Hashtag Lifegoals is enkel aansprakelijk voor directe schade volgend uit tekortkomingen in de nakoming die aan haar te wijten zijn of die is ontstaan ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid door Hashtag Lifegoals.
 2. Hashtag Lifegoals is niet aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade daaronder mede begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
 3. De aantoonbare aansprakelijkheid van Hashtag Lifegoals is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de Opdracht. Hashtag Lifegoals zal in geval van aantoonbare aansprakelijkheid zich inspannen om in redelijkheid tot een oplossing te komen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Hashtag Lifegoals tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot de Overeenkomst en stelt Hashtag Lifegoals in zo een geval terstond op de hoogte van dergelijke aanspraken.

 

Artikel 12 – Overmacht

       1.1 In geval van overmacht is Hashtag Lifegoals niet gehouden aan haar verplichtingen volgende uit de Overeenkomst en is zij gerechtigd deze voor de duur van de overmacht op te schorten. Hashtag Lifegoals is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van overmacht.
       1.2 Onder overmacht wordt verstaan alles wat op grond van de wet- en regelgeving en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar en waarop Hashtag Lifegoals geen invloed kan uitoefenen. Hieronder valt in ieder geval ook verhindering van door Hashtag Lifegoals ingeschakelde derden, ziekte, verstoring van energievoorzieningen, internet storingen, storingen in- en het uitvallen van het openbaar vervoer en computer inbreuk door derden.
       2. Werkzaamheden die reeds voor het intreden van de overmacht zijn verricht mogen door Hashtag Lifegoals separaat in redelijkheid in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Klachten

       1.1 Opdrachtgever stelt Hashtag Lifegoals zo spoedig mogelijk op de hoogte van eventueel door haar ondervonden klachten.
       1.2 Klachten over uitgevoerde Coaching sessies of Workshops dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven dagen na het eindigen daarvan aan Hashtag Lifegoals te worden gemeld.
       1.3 Indien de klacht terecht is en verholpen kan worden, zal Hashtag Lifegoals zich inspannen tot het verhelpen dan wel oplossen van de klacht.
       1.4 Indien het in het vorige lid bepaalde niet (meer) mogelijk is, is Hashtag Lifegoals slechts aansprakelijk voor zover aangegeven in artikel 11.

       2. De beoordeling van klachten vindt plaats door Hashtag Lifegoals dan wel een door Hashtag Lifegoals ingeschakelde onafhankelijke derde.

 

Artikel 14 – Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de Overeenkomst is opgenomen in het aanbod.
 2. De Overeenkomst eindigt na voltooiing van de Coaching.
 3. Opgenomen termijnen betreffen nimmer fatale termijnen.
 4. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd. Hashtag Lifegoals is in geen geval verplicht tot restitutie van door haar ontvangen gelden.
 5. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting op te zeggen in geval dat:
  • de andere Partij in surseance van betaling geraakt of surseance van betaling aanvraagt;
  • de andere Partij failliet wordt verklaard, dan wel het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd;
  • de onderneming van de andere Partij wordt gestaakt of wordt geliquideerd;
  • op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd.
 6. Hashtag Lifegoals behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien de Werkzaamheden structureel en aantoonbaar niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd, wegens aan Opdrachtgever te wijten omstandigheden.
 •  

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht om de grootste geheimhouding te betrachten jegens derden, met betrekking tot vertrouwelijke informatie verschaft door een ieder van hen.
 2. Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van € 5.000,00 en € 1.000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Hashtag Lifegoals behoudt zich exclusief alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot door haar aan Opdrachtgever verstrekte documentatie c.q. materiaal, dan wel materiaal dat Hashtag Lifegoals gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk verboden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Hashtag Lifegoals, dergelijk materiaal te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Op de inbreuk van het voorgaande staat een boete van € 5.000,00 en € 1000,00 per dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 17 – Marketing

 1. Hashtag Lifegoals is gerechtigd in algemene zin te publiceren over de in het kader van de Overeenkomst verrichte opdracht.
 2. Hashtag Lifegoals waarborgt hierbij de privacy van haar Opdrachtgevers. Hashtag Lifegoals zal Opdrachtgever toestemming vragen of zij de naam van Opdrachtgever in enige publicatie mag gebruiken.
 3. Hashtag Lifegoals kan Opdrachtgever vragen om een review te schrijven over zijn/haar ervaringen met Hashtag Lifegoals.
 4. Opdrachtgever geeft in het geval van het vorige lid Hashtag Lifegoals toestemming om de review van Opdrachtgever op haar website en sociale media kanalen te plaatsen. Indien Opdrachtgever niet langer wenst dat zijn/haar review zichtbaar is op de website of sociale media kanalen van Hashtag Lifegoals zal Opdrachtgever Hashtag Lifegoals hierover per e-mail, conform hetgeen geregeld in de privacyverklaring van Hashtag Lifegoals, informeren.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Hashtag Lifegoals is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van een geschil zullen Partijen proberen hier gezamenlijk uit te komen.
 3. Ieder geschil waar Partijen niet over uitkomen, zal worden beslecht door de rechtbank binnen welk arrondissement Hashtag Lifegoals is gevestigd.